Lidl представя Design Bookery, пътуващата библиотека за съвременен дизайн, която помага с вдъхновение на професионалисти и любители на дизайна.

Посланието на One Design Week тази година е “Can I Help You?” и като основен спонсор на събитието, Lidl отговаря на това своеобразно предизвикателство. В библиотеката ще откриеш повече от 100 книги в различни категории дизайн, подбрани от специалисти в съответната област.

Ако библиотеката успее да те вдъхнови, можеш да споделиш снимка от нея в Instagram с хаштаг #LidlBulgaria и #DesignBookery и да спечелиш билет за London Design Festival през септември.

+ категории

Продуктов Дизайн

ПРАВИЛА НА ИГРАТА “СПЕЧЕЛИ БИЛЕТ ЗА LONDON DESIGN FESTIVAL С DESIGN BOOKERY И LIDL” В INSTAGRAM

Раздел I: Общи разпоредби

1. Играта “Спечели билет за London Design Festival с Design Bookery и LIDL” (“Играта”) се организира по инициатива на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. “3-ти Март” № 1, e-mail: socialmedia@lidl.bg, тел. 02/8026615 ("ЛИДЛ" или „Организатор“).
2. В Играта може да се участва от 10:00 часа на 10.06.2016 г. до 23:59 на 25.06.2016 г. (“Период на Играта”).
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. В Играта може да вземе участие всяко физическо лице с местоживеене в България, на възраст над 18 години, което има свой профил в Instagram. В Играта не може да участва участник, който използва чужд Instagram профил. В Играта не могат да участват служителите на ЛИДЛ, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Юридически лица също нямат право да участват в Играта.
5. С участието си в Играта всеки участник приема настоящите Правила и се съгласява да спазва техните разпоредби.

Раздел II: Механизъм на Играта

6. За да се включи в Играта, всяко физическо лице, което отговаря на Правилата по т. 4 по-горе („Участник“), трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:
6.1. да посети локацията на Design Bookery, която се намира в периода от 10.06.2016г до 19.06.2016г. в гр. Пловдив на ул. Станислав Доспевски (до Градска художествена галерия), и/или в периода 20.06.2016г. до 25.06.2016г в гр. София в градината “Св. Климент Охридски” (до Национална художествена академия).
6.2. да направи снимка от Design Bookery и да я сподели в Instagram с публичния си профил, като задължително в описанието на снимката трябва да бъде добавено „#DesignBookery“ и „#LidlBulgaria“.
6.3. да запази снимката на профила си до приключването на Играта и изтеглянето на печелившия участник.

Раздел III: Награда

7. Участниците, които са изпълнили условията на Раздел II от настоящите Общи условия имат право да участват в тегленето, с което на произволен принцип ще се определи участникът, който ще спечели Наградата. В Играта ще бъде раздадена една награда — пътуване за двама за London Design Festival, организиращ се в Лондон през м. септември, 2016г.
Пътуването е за двама души – спечелилият и посочено от него лице до Лондон. Пътуването се провежда от правоспособен туроператор или туристически агент и представлява пътуване с обща цена, включващо самолетни билети, нощувки в определено място за настаняване, закуски, определени от Организатора. Организаторът заплаща общата цена на пътуването. Разходи извън общата цена (например разходи за музеи, дневни пари, пътуване с транспорт, различен от включения в пътуването с обща цена и др.) не се поемат от Организатора. Пътуването ще бъде осъществено по време на London Design Festival 17-25.09.2016г.
Всеки Участник, който е изпълнил условията на Раздел II по-горе, има право да участва в Играта неограничен брой пъти. За участие се счита всяка качена снимка, която е запазена до края на Периода на играта, изпълнила условията, уточнени в т.6.
8. В края на Играта, на 27.06.2016 г., ще бъде направено теглене на печеливш на наградата на лотариен принцип. В това теглене участват всички участници, отговарящи на Правилата на Играта.
9. Спечелилият Участник (т.е. имена/псевдоним и снимка на спечелилия Участник, посочени на техния Instagram профил, с който е участвал в Играта) ще бъдат публикувани на 27.05.2016г. в Instagram профила на Лидл България (https://www.instagram.com/lidlbulgaria/). Организаторът ще се свърже с него и чрез лично съобщение в Instagram.
10. Печелившият участник следва да отговори на личното съобщение в Instagram или да изпрати лично съобщение в Instagram на ЛИДЛ, като предостави свои точни и верни лични данни, а именно — три имена, телефон за връзка и адрес, на който желае да получи наградата си. Печелившият участник следва да се свърже с Организаторът в рамките на 5 дни от момента, в който е обявен като печеливш участник.
11. Условията по Получаването на наградата се координират с Организатора, като датата се регламентира предварително.
12. Участникът, които не се е свързал с Организатора съобразно условията на т. 10 от Общите условия, не е предоставил свои точни и верни лични данни (в съответствие с т.10 от Общите условия), губи правото да получи наградата.
13. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
14. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

Раздел IV: Други

15. Участниците в Играта са длъжни да спазват Правилата на Играта. Те ще бъдат достъпни за целия Период на Играта на профила на адрес http://db.onedesignweek.com.
16. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Правилата, когато това се налага поради промени в нормативни актове, искания и действия на регулаторни органи, промяна в пазарните условия, поради системни нарушения на Правилата и/или форсмажорни обстоятелства, както и в случай на друг вид необходимост по тяхна преценка. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в Играта, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда. Промените ще бъдат отразявани и публикувани, преди да влязат в сила. Актуалните правила за участие могат да бъдат намерени в секция "Правила" на сайта db.onedesignweek.com
17. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.
18. Организаторът не носи отговорност за участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
19. Тази Игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook и/или Instagram.
20. Организаторът си запазва правото да избере резервен спечелил Участник, в случай че има нарушаване на настоящите Общи условия от страна на избрания за печеливш Участник, включително ако бъде установено, че Instagram профилът на спечелилия Участник не принадлежи на лицето, което е водило кореспонденцията с Организатора, както и в случаите в които Участниците са загубили право да получат награда, съобразно настоящите Общи условия. Резервният спечелил Участник се избира съгласно т. 7 от Общите условия.
21. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
22. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от участието му в Играта.
23. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
24. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.
25. Ако Организаторът узнае, че даден Участник не спазва изискванията на Общите условия, съответният Участник ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
26. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност.
27. Ако Организаторът узнае, че даден Участник е използвал фалшива идентичност, създава или е създал фалшив/-и профил/-и в социалната мрежа, с цел повече участия в Играта и/или по какъвто и да било начин нарушава механизма на Играта и/или Общите условия на Играта, съответният Участник ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомление, като в такъв случай съответният Участник губи правото на спечелена награда, в случай че се е класирал за такава.
28. Евентуално възникнали спорове между Организаторът и Участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост на която и да е разпоредба от тези Правила на Играта няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Правила на Играта и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.
29. С участието си в Играта Участникът се съгласява, че носи отговорност (и Организаторът не носи отговорност пред Участника или пред което и да е трето лице) за всяко нарушение на неговите задължения съгласно настоящите Правила и за всички последици от такова нарушение.

Раздел V: Лични данни

30. За да получи наградата си, спечелилият награда Участник трябва да е изпълнил условията на Раздел II и Раздел III от настоящите Общи условия, включително, но не само, да предостави свои лични данни. Предоставянето от страна на Участника на неговите лични данни (три имена, телефон за връзка, пощенски адрес за доставка), e необходимо условие за получаване на наградата. Участникът се съгласява с обработването на личната му информация за целите на получаване на награда, в съответствие с Общите условия, която по своя преценка е предоставил на Организаторите.
31. Участието в настоящата Игра предполага познаване на настоящите Общи условия и съгласието на Участника с тях. Съгласието на Участника с Общите условия на Играта (изразено чрез изпълнение на условията за участие и получаване на наградата, съобразно Общите условия) предполага и съгласие на Участника да предостави свои точни и достоверни лични данни. Ако предоставените лични данни са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални и с това се възпрепятства получаването на наградата от печелившия Участник, последният губи правото да я получи.
32. Личните данни на всички участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (и наричан по-долу за краткост "ЗЗЛД". Организаторът "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД е регистриран администратор на лични данни, в съответствие със ЗЗЛД под идентификационен № 286250. Организаторът обработва лични данни за целите на настоящата Игра. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани на (i) Лидл; (ii) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Играта, както и (iii) на други лица ако е предвидено в нормативен акт. След края на Играта, в срок от 3 месеца, данните ще бъдат унищожени.
33. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни.
34. Съгласно ЗЗЛД спечелилият награда в Играта има право:
34.1. да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организаторите. Участникът може да упражни своето право по настоящата подточка (а) безплатно, съобразно изискванията на ЗЗЛД.
34.2. по всяко време да поиска от Организатора да: а) заличат, коригират или блокират личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведомят третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организаторите.
34.3. да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния Участник няма повече да бъдат обработвани;
34.4. както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.
35. За да упражни правата си по т. 33 по-горе, Печелившият трябва да изпрати на адреса на Организатора „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, с адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, писмено заявление, което съдържа име, имейл адрес, чрез който е участвал в Играта, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с Участника. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.
36. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 ал. 2 от ЗЗЛД с приемане на настоящите Общи условия на настоящата Игра всеки Участник ДЕКЛАРИРА, в случай че спечели наградата, че: (i) е запознат с целите на обработване на личните му/й данни (три имена, телефон, адрес за кореспонденция и друга лична информация, достъпна на Организатора, съгласно т. 30 от Общите условия); (ii) предоставя доброволно личните му/й данни ( три имена, телефон, адрес за кореспонденция съгласно т. 34 от Общите условия) и (iii) изразява изричното си, информирано и доброволно съгласие предоставените от него/нея и обработвани от Организатора „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.“ КД лични данни (, три имена, телефон, адрес за кореспонденция и друга лична информация, достъпна на Организатора, съгласно т. 32 от Общите Условия) да бъдат обработвани за горепосочените цели, да бъдат предоставяни на лицата, описани в т. 32 по-горе.

Раздел VІ

Авторски права
37. С приемане на настоящите Общи Условия, всеки Участник декларира и гарантира, че: (i) aвторското право върху профилната му Instagram снимка му принадлежи; (ii) е получил съгласието на изобразеното лице/-а за създаването на снимката посочена като профилна във Instagram и за публикуването й от Организатора, ако такова съгласие е необходимо, съгласно българското законодателство; (iii) никое заинтересовано лице не се противопоставя на участието в настоящата Игра на предоставената от Участника снимка, съответно на публикуването й от Организатора; (iv) ще оказва необходимото съдействие на Организаторите по всички възможни начини в случай на спорове във връзка с правата върху снимката, предоставени от Участника в настоящата Игра, включително, но не само като урежда в бъдеще изцяло в съответствие с българското законодателство и за своя сметка всяка претенция срещу Организаторите по отношение на правата върху снимката, респективно ще освобождава Организаторите от всякакви претенции, направени по съдебен или извън съдебен ред, от трети лица във връзка със снимката, а при евентуално предявяване на такива претенции пряко към Организаторите, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, в случай че се установи, че тези претенции са основателни.
38. С приемане на настоящите Общи Условия, всеки Участник предоставя безвъзмездно на Организаторите и на техните контрагенти, участващи в организацията на Играта, неизключителните права за използване (за максимално допустимия по закон период и за неограничена територия) на предоставената от него/нея снимката за целите на Играта, включително но не само им предоставя правото по своя собствена преценка да възпроизвеждат, публично да показват (напр. в Instagram страницата на Организатора) и да разпространяват сред неограничен брой лица снимката, да решат дали снимката може да бъде разгласена и да определят времето, мястото и начина, по който да стане това, да спрат използването на снимката и др.
39. С участието си в настоящата Игра Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.